Uroczystość Objawienia Pańskiego

„W święto Epifanii – notuje bł. Maria Celeste w swoim Dzienniku duchowym - wydawało mi się, że moje serce złączyło się z trzema królami ze Wschodu i adorowało Cię, nie w stajni betlejemskiej, lecz w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Wraz z Trzema Królami ofiarowałam Ci trzy dary: złoto czystej miłości, kadzidło każdego, nawet najmniejszego czynu, dokonanego dla Ciebie i tylko dla Twojej chwały, oraz mirrę każdego wyrzeczenia się wszelkiej przyjemności zmysłowej (…)”.  

Tak mistycy przeżywali to wielkie Święto. A my, czy także stajemy  dziś przed Panem w postawie adoracji i ofiarowania?

Trzej królowie przybyli do Boskiego Dziecięcia prowadzeni światłem gwiazdy i ofiarowali Mu  dary: złoto, kadzidło i mirrę. Rozpoznali w Nim Króla, uwierzyli.

Kiedy my otrzymaliśmy światło wiary? W chwili chrztu świętego zostało nam ono dane. W tym dniu przyoblekliśmy się w Chrystusa i jak przypomina nam Jan Paweł II w Novo Millennio Ineunte zostaliśmy włączeni w świętość Boga, poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym; zostaliśmy zaproszeni do życia świętego.

Uroczystość Bożego Objawienia przypomina nam o tym, by pamiętać o godności powołania, naszego wezwania do świętości, jak to napisał nasz Święty Papież, do „wysokiej miary» zwyczajnego życia chrześcijańskiego”.

Stańmy dzisiaj przed Panem  z naszą z miłością, z naszymi czynami, które podejmujemy dla Niego, dla Jego chwały, z codziennymi wyrzeczeniami, by uczynić dla Boga dar z siebie, z całego naszego życia. Bądźmy sami darem dla Króla!